Skip to main content

Regler för tvister

IHMQ föreskrifter för tviste utskottet

Amersfoort 2012

1. AllmÀnt

1.1. Det skall finnas en tviste kommitté som skall ansvara för att uttala sig om ett överklagande som inges mot ett beslut eller en ÄtgÀrd som vidtagits av IHMQ enligt IHMQ-förordningar som hÀnvisar till dessa förordningar. 1.2. Tviste kommittén skall arbeta sjÀlvstÀndigt och opartiskt och skall endast vara bunden av de förfaranden som faststÀlls i dessa förordningar. 1.3. Förfarandet för att kalla in tviste utskottet faststÀlls i dessa förordningar.

2. SammansÀttning

2.1. IHMQ skall utse en oberoende ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod pÄ tre Är. Efter utgÄngen av denna period skall en ombokning vara möjlig. Ordföranden och vice ordföranden skall ha universitetsexamen i lag. Ordföranden och vice ordföranden skall inte vara involverade i IHMQ pÄ nÄgot annat sÀtt Àn i den kapacitet som nÀmns hÀr. Vid ordförandens absencc skall vice ordföranden ta över alla de uppgifter som ordföranden har angett i dessa föreskrifter. 2.2. Ordföranden skall avgöra tviste kommitténs sammansÀttning och underrÀtta parterna om sammansÀttningen. Tviste kommittén skall bestÄ av tre ledamöter, dvs.

  • ordföranden.
  • ordföranden för den sakkunniges styrelse som Ă€r involverad i föremĂ„let för överklagandet,
  • en tredje ledamot som utses av ordföranden.

2,3. Ordföranden skall utse en sekreterare i tviste utskottet. Sekreteraren skall inte ingÄ i tviste kommittén. 2,4. Om det finns nÄgon sammanflÀtning av intressena hos klaganden och nÄgon medlem av tviste kommittén, skall denna ledamot utan dröjsmÄl dra tillbaka till förmÄn för en ersÀttande ledamot som skall utses av ordföranden. 2,5. Parterna har rÀtt att ifrÄgasÀtta en ledamot av tviste kommittén, om den medlemmens oberoende eller opartiskhet ifrÄgasÀtts.

3. Logi en Appel

3.1. En Ă„tgĂ€rd eller ett beslut som fattats av IHMQ inom 30 dagar frĂ„n dagen för Ă„tgĂ€rden eller beslutet kan överklagas. Överklagandet skall inges genom rekommenderat brev till ordföranden i tviste kommittĂ©n med angivande av skĂ€len till överklagandet.

4. InsÀttning

4.1. NÀr överklagandet inges skall ordföranden faststÀlla en deposition som skall betalas av klaganden. Depositionsbeloppet bör vara rimligt i förhÄllande till de berÀknade kostnaderna för att höra överklagandet. Efter domen kommer denna deposition att avsÀttas mot eventuella kostnader som skall betalas av klaganden 4,2. Om klaganden Àr en person som överklagar ett beslut eller en ÄtgÀrd som vidtagits av IHMQ enligt IHMQ-föreskrifterna för personlig certifiering, skall ingen deposition erlÀggas. 4.3. Ordföranden kan besluta att inte pröva överklagandet sÄ lÀnge som depositionen inte har betalats. Om en pÄminnelse skickas ivÀg och depositionen fortfarande inte har betalats av klaganden inom Ätta dagar kan ordföranden besluta att förklara överklagandet avvisat.

5. Förfarande före förhandlingen

5,1. Ordföranden skall underrÀtta direktören för IHMQ om det överklagande som lÀmnats in, samtidigt som brevet mottagits, och uppmana honom att lÀmna in ett svaromÄl. 5,2. Ordföranden skall dÀrefter komponera tviste kommittén pÄ det sÀtt som anges under 2,2. och skall faststÀlla datum och tid för att fÄ höra överklagandet i samrÄd med ledamöterna och sekreteraren, efter att ha bett klaganden och IHMQ om vilka datum de Àr förhindrade att nÀrvara. Vid faststÀllandet av detta datum kommer en period pÄ minst 14 dagar att iakttas för att göra det möjligt för de berörda parterna att förbereda sig för att fÄ höra överklagandet. 5,3. Sekreteraren skall underrÀtta parterna om den dag dÄ överklagandet kommer att höras. 5,4. Klaganden kan lÀmna ytterligare information före förhandlingen. Denna kompletterande information skall finnas tillgÀnglig vid en sÄdan tidpunkt att IHMQ kan ges möjlighet att reagera pÄ denna information före förhandlingen. 5,5. Klaganden och IHMQ skall sÀnda varandra kopior av allt som de lÀmnar till tviste kommittén.

6. UtfrÄgning

6.1. Tviste kommittén skall höra bÄda parter under förhandlingen. 6.2. BÄda parter kan företrÀdas vid förhandlingen. 6.3. BÄda parter fÄr kalla vittnen och/eller sakkunniga under förhandlingen, under förutsÀttning att tviste kommittén och den andra parten kÀnner till sÄdana vittnen eller sakkunniga minst fem dagar före förhandlingen. 6,4. Dessutom kan tviste kommittén kalla vittnen, konsultera experter och vidta alla sÄdana andra ÄtgÀrder och bestÀmmelser som den anser nödvÀndiga för att komma fram till en riktig bedömning. I förekommande fall skall tviste kommittén göra detta kÀnt för parterna. VittnesmÄl frÄn sÄdana vittnen och experters bedömningar kan kommenteras av parterna. 6,5. Vid behov kan tviste kommittén besluta att hÄlla ytterligare en utfrÄgning.

7. Dom

7,1. Tviste utskottet ska uttala sitt utslag om överklagandet inom tre mÄnader efter förhandlingen. Om ett överklagande har lÀmnats in enligt IHMQ-föreskrifterna för personlig certifiering, skall tviste kommittén uttala sitt utslag inom en mÄnad. 7,2. Tviste utskottet skall besluta om överklagandet med en majoritet av rösterna. 7,3. Domen och dess grunder skall protokollföras skriftligen. Sekreteraren skall se till att parterna kan anvÀnda sig av domen inom tvÄ veckor efter det att den har uttalats. 7,4. Tviste kommitténs dom skall anses vara ett faststÀllande mellan parterna i den mening som avses i § 900 bok 7 i den nederlÀndska civil lagen. 7,5. I sin dom skall Àven tviste kommittén faststÀlla kostnaderna för att pröva överklagandet samt avgöra vilken part som skall bÀra dessa kostnader.

8. PÄskyndat förfarande vid överklagande av en avstÀngning

8,1. Om ett överklagande görs mot ett beslut av IHMQ varigenom rÀtten att anvÀnda sig av intyget ocksÄ har avbrutits, kan ordföranden i tviste kommittén, pÄ klagandenas begÀran, besluta att ett pÄskyndat förfarande kommer att hÄllas i frÄga om överklagandet mot suspensionen. 8,2. Om ordföranden beslutar att ett pÄskyndat förfarande skall hÄllas skall han samrÄda med övriga ledamöter i tviste kommittén inom 48 timmar. Han skall ocksÄ bekanta sig med de övervÀganden om IHMQ som ledde till upphÀvandet. 8,3. Efter samrÄdet skall ordföranden besluta om avstÀngningen skall dras tillbaka av IHMQ medan överklagandet behandlas. Han skall skriftligen underrÀtta bÄda parter om sitt beslut.

9. Sekretess

Ledamöterna i tviste kommittén skall vara förpliktade att iaktta tystnadsplikt i frÄga om de uppgifter de erhÄller i samband med klagandens person, affÀrsverksamhet eller personliga eller affÀrsmÀssiga omstÀndigheter.

10. SlutbestÀmmelser

10.1.1 alla fall för vilka dessa förordningar inte föreskriver skall avgöras av den tvistande kommittén 10.1.2 dessa förordningar skall ersÀtta förordningarna för tviste kommittén: 2003 10.1.3 dessa förordningar kan anges som regler för Tviste utskottet: 2003 10.1.4 Àndringar av dessa förordningar fÄr endast trÀda i kraft efter offentliggörandet av IHMQ, med uppgift om giltighetsdatum. 10.1.5 dessa föreskrifter trÀder i kraft den 23 april 2003.