Regler för tvister

IHMQ föreskrifter för tviste utskottet

Amersfoort 2012

1. Allmänt

1.1. Det skall finnas en tviste kommitté som skall ansvara för att uttala sig om ett överklagande som inges mot ett beslut eller en åtgärd som vidtagits av IHMQ enligt IHMQ-förordningar som hänvisar till dessa förordningar. 1.2. Tviste kommittén skall arbeta självständigt och opartiskt och skall endast vara bunden av de förfaranden som fastställs i dessa förordningar. 1.3. Förfarandet för att kalla in tviste utskottet fastställs i dessa förordningar.

2. Sammansättning

2.1. IHMQ skall utse en oberoende ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod på tre år. Efter utgången av denna period skall en ombokning vara möjlig. Ordföranden och vice ordföranden skall ha universitetsexamen i lag. Ordföranden och vice ordföranden skall inte vara involverade i IHMQ på något annat sätt än i den kapacitet som nämns här. Vid ordförandens absencc skall vice ordföranden ta över alla de uppgifter som ordföranden har angett i dessa föreskrifter. 2.2. Ordföranden skall avgöra tviste kommitténs sammansättning och underrätta parterna om sammansättningen. Tviste kommittén skall bestå av tre ledamöter, dvs.

  • ordföranden.
  • ordföranden för den sakkunniges styrelse som är involverad i föremålet för överklagandet,
  • en tredje ledamot som utses av ordföranden.

2,3. Ordföranden skall utse en sekreterare i tviste utskottet. Sekreteraren skall inte ingå i tviste kommittén. 2,4. Om det finns någon sammanflätning av intressena hos klaganden och någon medlem av tviste kommittén, skall denna ledamot utan dröjsmål dra tillbaka till förmån för en ersättande ledamot som skall utses av ordföranden. 2,5. Parterna har rätt att ifrågasätta en ledamot av tviste kommittén, om den medlemmens oberoende eller opartiskhet ifrågasätts.

3. Logi en Appel

3.1. En åtgärd eller ett beslut som fattats av IHMQ inom 30 dagar från dagen för åtgärden eller beslutet kan överklagas. Överklagandet skall inges genom rekommenderat brev till ordföranden i tviste kommittén med angivande av skälen till överklagandet.

4. Insättning

4.1. När överklagandet inges skall ordföranden fastställa en deposition som skall betalas av klaganden. Depositionsbeloppet bör vara rimligt i förhållande till de beräknade kostnaderna för att höra överklagandet. Efter domen kommer denna deposition att avsättas mot eventuella kostnader som skall betalas av klaganden 4,2. Om klaganden är en person som överklagar ett beslut eller en åtgärd som vidtagits av IHMQ enligt IHMQ-föreskrifterna för personlig certifiering, skall ingen deposition erläggas. 4.3. Ordföranden kan besluta att inte pröva överklagandet så länge som depositionen inte har betalats. Om en påminnelse skickas iväg och depositionen fortfarande inte har betalats av klaganden inom åtta dagar kan ordföranden besluta att förklara överklagandet avvisat.

5. Förfarande före förhandlingen

5,1. Ordföranden skall underrätta direktören för IHMQ om det överklagande som lämnats in, samtidigt som brevet mottagits, och uppmana honom att lämna in ett svaromål. 5,2. Ordföranden skall därefter komponera tviste kommittén på det sätt som anges under 2,2. och skall fastställa datum och tid för att få höra överklagandet i samråd med ledamöterna och sekreteraren, efter att ha bett klaganden och IHMQ om vilka datum de är förhindrade att närvara. Vid fastställandet av detta datum kommer en period på minst 14 dagar att iakttas för att göra det möjligt för de berörda parterna att förbereda sig för att få höra överklagandet. 5,3. Sekreteraren skall underrätta parterna om den dag då överklagandet kommer att höras. 5,4. Klaganden kan lämna ytterligare information före förhandlingen. Denna kompletterande information skall finnas tillgänglig vid en sådan tidpunkt att IHMQ kan ges möjlighet att reagera på denna information före förhandlingen. 5,5. Klaganden och IHMQ skall sända varandra kopior av allt som de lämnar till tviste kommittén.

6. Utfrågning

6.1. Tviste kommittén skall höra båda parter under förhandlingen. 6.2. Båda parter kan företrädas vid förhandlingen. 6.3. Båda parter får kalla vittnen och/eller sakkunniga under förhandlingen, under förutsättning att tviste kommittén och den andra parten känner till sådana vittnen eller sakkunniga minst fem dagar före förhandlingen. 6,4. Dessutom kan tviste kommittén kalla vittnen, konsultera experter och vidta alla sådana andra åtgärder och bestämmelser som den anser nödvändiga för att komma fram till en riktig bedömning. I förekommande fall skall tviste kommittén göra detta känt för parterna. Vittnesmål från sådana vittnen och experters bedömningar kan kommenteras av parterna. 6,5. Vid behov kan tviste kommittén besluta att hålla ytterligare en utfrågning.

7. Dom

7,1. Tviste utskottet ska uttala sitt utslag om överklagandet inom tre månader efter förhandlingen. Om ett överklagande har lämnats in enligt IHMQ-föreskrifterna för personlig certifiering, skall tviste kommittén uttala sitt utslag inom en månad. 7,2. Tviste utskottet skall besluta om överklagandet med en majoritet av rösterna. 7,3. Domen och dess grunder skall protokollföras skriftligen. Sekreteraren skall se till att parterna kan använda sig av domen inom två veckor efter det att den har uttalats. 7,4. Tviste kommitténs dom skall anses vara ett fastställande mellan parterna i den mening som avses i § 900 bok 7 i den nederländska civil lagen. 7,5. I sin dom skall även tviste kommittén fastställa kostnaderna för att pröva överklagandet samt avgöra vilken part som skall bära dessa kostnader.

8. Påskyndat förfarande vid överklagande av en avstängning

8,1. Om ett överklagande görs mot ett beslut av IHMQ varigenom rätten att använda sig av intyget också har avbrutits, kan ordföranden i tviste kommittén, på klagandenas begäran, besluta att ett påskyndat förfarande kommer att hållas i fråga om överklagandet mot suspensionen. 8,2. Om ordföranden beslutar att ett påskyndat förfarande skall hållas skall han samråda med övriga ledamöter i tviste kommittén inom 48 timmar. Han skall också bekanta sig med de överväganden om IHMQ som ledde till upphävandet. 8,3. Efter samrådet skall ordföranden besluta om avstängningen skall dras tillbaka av IHMQ medan överklagandet behandlas. Han skall skriftligen underrätta båda parter om sitt beslut.

9. Sekretess

Ledamöterna i tviste kommittén skall vara förpliktade att iaktta tystnadsplikt i fråga om de uppgifter de erhåller i samband med klagandens person, affärsverksamhet eller personliga eller affärsmässiga omständigheter.

10. Slutbestämmelser

10.1.1 alla fall för vilka dessa förordningar inte föreskriver skall avgöras av den tvistande kommittén 10.1.2 dessa förordningar skall ersätta förordningarna för tviste kommittén: 2003 10.1.3 dessa förordningar kan anges som regler för Tviste utskottet: 2003 10.1.4 ändringar av dessa förordningar får endast träda i kraft efter offentliggörandet av IHMQ, med uppgift om giltighetsdatum. 10.1.5 dessa föreskrifter träder i kraft den 23 april 2003.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org