Skip to main content

Geschillenregeling

IHMQ verordeningen voor de GeschillenCommissie

Amersfoort 2012

 

1. Algemene

1.1. Er is een GeschillenCommissie die verantwoordelijk is voor het geven van een vonnis over een beroep ingesteld tegen een beslissing of maatregel genomen door IHMQ onder IHMQ-verordeningen die verwijzen naar deze verordeningen. 1.2. De GeschillenCommissie werkt onafhankelijk en onpartijdig en is slechts gebonden aan de in deze verordeningen neergelegde procedures. 1,3. De procedure voor het aanroepen van de GeschillenCommissie is vastgelegd in deze verordeningen.

2. Samenstelling

2.1. IHMQ benoemt een onafhankelijke voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter voor een ambtsperiode van drie jaar. Na afloop van deze periode is herbenoeming mogelijk. De Voorzitter en vice-voorzitter hebben de universitaire graad Master of Laws. De Voorzitter en de vice-voorzitter mogen op geen enkele andere wijze worden betrokken bij IHMQ dan in de hier genoemde capaciteiten. In de absencc van de Voorzitter neemt de plaatsvervangend Voorzitter alle taken van de Voorzitter in deze verordeningen over. 2.2. De Voorzitter stelt de samenstelling van het geschillen Comité vast en stelt de partijen in kennis van de samenstelling. De GeschillenCommissie bestaat uit drie leden, d.w.z.

  • de Voorzitter;
  • de Voorzitter van de Raad van deskundigen die betrokken is bij het onderwerp van het beroep;
  • een derde lid dat door de Voorzitter wordt benoemd.

2,3. De Voorzitter benoemt een secretaris voor de GeschillenCommissie. De secretaris maakt geen deel uit van de GeschillenCommissie. 2,4. Indien er sprake is van verstrengeling van de belangen van rekwirante en van een lid van de GeschillenCommissie, zal dit lid zich onverwijld intrekken ten gunste van een vervangend lid dat door de Voorzitter wordt benoemd. 2,5. Partijen hebben het recht om een lid van de GeschillenCommissie te betwisten, indien de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van dat lid in kwestie is.

3. Onderdak een appel

3.1. Tegen een door IHMQ genomen maatregel of beslissing kan beroep worden ingesteld binnen 30 dagen na de datum van een dergelijke maatregel of beslissing. Het beroep wordt ingediend bij aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de GeschillenCommissie, met vermelding van de redenen voor het beroep.

4. Storting

4,1. Wanneer het beroep wordt ingesteld, stelt de Voorzitter een door rekwirante te betalen aanbetaling vast. Het bedrag van de aanbetaling moet redelijk zijn in verhouding tot de geschatte kosten van het horen van het beroep. Na het vonnis wordt deze borgsom afgezet tegen de door rekwirante 4,2 te betalen kosten. Indien rekwirante een persoon is die beroep doet tegen een beslissing of maatregel genomen door IHMQ in het kader van de IHMQ-voorSchriften voor de persoonlijke certificering, is geen aanbetaling verschuldigd. 4,3. De Voorzitter kan besluiten het beroep niet te horen zolang de aanbetaling niet is betaald. Indien een aanmaning wordt verzonden en de aanbetaling nog steeds niet is voldaan door rekwirante binnen een termijn van acht dagen, kan de Voorzitter besluiten het beroep niet-ontvankelijk te verklaren.

5. Procedure voorafgaand aan de hoorzitting

5.1. De Voorzitter stelt de directeur van IHMQ van het ingestelde beroep in kennis, bij het indienen van de ontvangen brief, en nodigt hem uit om een verdediging in te dienen. 5,2. Vervolgens stelt de Voorzitter de GeschillenCommissie op de onder 2,2 genoemde wijze samen. en stelt de datum en het tijdstip vast voor het horen van het beroep in overleg met de leden en de secretaris, nadat zij rekwirante en IHMQ hebben gevraagd op welke data zij worden verhinderd. Bij de vaststelling van deze datum wordt een termijn van ten minste 14 dagen in acht genomen om de betrokken partijen in staat te stellen zich voor te bereiden op het verhoor van het beroep. 5,3. De secretaris stelt de partijen in kennis van de datum waarop het beroep zal worden gehoord. 5,4. Rekwirante kan vóór de terechtzitting aanvullende informatie verstrekken. Deze aanvullende informatie is beschikbaar op een tijdstip dat IHMQ in de gelegenheid kan worden gesteld om vóór de terechtzitting op deze informatie te reageren. 5,5. Rekwirante en IHMQ zenden elkaar kopieën van alles wat zij bij de GeschillenCommissie indienen.

6. Hoorzitting

6.1. De GeschillenCommissie hoort beide partijen tijdens de hoorzitting. 6.2. Beide partijen kunnen tijdens de hoorzitting worden vertegenwoordigd. 6,3. Beide partijen kunnen getuigen en/of deskundigen oproepen tijdens de hoorzitting, mits de GeschillenCommissie en de andere partij ten minste vijf dagen voor de terechtzitting bekend zijn met dergelijke getuigen of deskundigen. 6,4. Daarnaast kan de GeschillenCommissie getuigen noemen, deskundigen raadplegen en alle andere maatregelen en bepalingen aannemen die zij nodig acht om tot een behoorlijk vonnis te komen. In voorkomend geval maakt de GeschillenCommissie dit bekend aan de partijen. De verklaringen van dergelijke getuigen en de oordelen van de deskundigen kunnen worden becommentarieerd door de partijen. 6,5. Indien nodig kan de GeschillenCommissie besluiten een verdere hoorzitting te houden.

7. Oordeel

7,1. De GeschillenCommissie spreekt zich uit over het beroep dat binnen drie maanden na de terechtzitting wordt ingediend. Indien een beroep is ingesteld op grond van de IHMQ-voorSchriften voor persoonlijke certificering, spreekt de GeschillenCommissie binnen een maand zijn vonnis uit. 7,2. De GeschillenCommissie beslist over het beroep dat bij meerderheid van stemmen wordt ingesteld. 7,3. Het vonnis en de motivering ervan worden schriftelijk vastgelegd. De secretaris zorgt ervoor dat de partijen binnen twee weken na uitgesproken gebruik kunnen maken van het vonnis. 7,4. Het vonnis van de GeschillenCommissie wordt beschouwd als een bepaling tussen de partijen in de zin van sectie 900 boek 7 van het Nederlands burgerlijk wetboek. 7,5. In zijn vonnis bepaalt de GeschillenCommissie ook de kosten van het horen van het beroep en de beslissing welke partij deze kosten draagt.

8. VerSnelde procedure in geval van hoger beroep tegen schorsing

8,1. Indien een beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van IHMQ waarbij het recht om gebruik te maken van het certificaat eveneens wordt opgeschort, kan de Voorzitter van de GeschillenCommissie, op verzoek van rekwirante, besluiten dat de versnelde procedure zal worden gehouden met betrekking tot het beroep tegen de opschorting. 8,2. Indien de Voorzitter besluit dat een versnelde procedure wordt gevoerd, raadpleegt hij de andere leden van de GeschillenCommissie binnen 48 uur. Hij zal zich ook vertrouwd houden met de overwegingen van IHMQ die tot de opschorting hebben geleid. 8,3. Na afloop van de raadpleging beslist de Voorzitter of de schorsing door IHMQ moet worden ingetrokken, terwijl het beroep wordt behandeld. Hij stelt beide partijen schriftelijk in kennis van zijn beslissing.

9. Geheimhouding

De leden van de GeschillenCommissie zijn gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alle informatie die zij verkrijgen in verband met de personen, het bedrijf of de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van rekwirante.

10. Slotbepalingen

10.1.1 alle gevallen waarvoor deze voorSchriften niet voorzien, worden door de GeschillenCommissie beoordeeld 10.1.2 deze verordeningen vervangen de verordeningen voor de GeschillenCommissie: 2003 10.1.3 deze voorSchriften kunnen worden aangehaald als GeschillenCommissie: 2003 10.1.4 wijzigingen van deze verordeningen treden pas in werking na bekendmaking door IHMQ, met vermelding van de ingangsdatum. 10.1.5 deze verordeningen worden van kracht op 23 april 2003.