Category: Best Practice Models

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is an outstanding example of a company that has put the health and wellbeing of its staff at the centre of its corporate agenda. The range of health initiatives in place, the ways in which managers have been trained and developed to recognise and address health issues, the provision of medical advice and support (physical and mental) to staff are but a few examples of the exceptional practice seen in the Company.

Continue reading

QS Gezondheidsmanagement

QS health management is a dedicated service organisation. She delivers therapeutic services to businesses and individual employees to prevent and overcome mental health problems. The organisation takes the lead in this field of action and its management sets the standard for employees and remote working therapists. The working conditions reflects the goals set in the treatments and it supports the sustainable employment of the staff.
The staff is as dedicated as in earlier assessments, is highly appreciated by remote therapist and clients rewarded them highly too.

Smart and well organized, sensitive in communications and professional in their approach, the organization is rewarded the iHMQ Gold certificate

QS Gezondheidsmanagement

QS Health Management ist eine engagierte Serviceorganisation. Sie leistet therapeutische Dienstleistungen für Unternehmen und einzelne Mitarbeiter, um psychische Probleme zu vermeiden und zu überwinden. Die Organisation übernimmt in diesem Handlungsfeld die Führung und ihr Management setzt Maßstäbe für Mitarbeiter und fern arbeitende Therapeuten. Die Arbeitsbedingungen spiegeln die in den Behandlungen gesetzten Ziele wider und unterstützen die nachhaltige Beschäftigung der Mitarbeiter.
Das Personal ist so engagiert wie in früheren Einschätzungen, wird von fern Therapeuten sehr geschätzt und Kunden belohnt Sie auch sehr.

Klug und gut organisiert, sensibel in der Kommunikation und professionell in ihrem Ansatz, wird die Organisation mit dem iHMQ Gold Certificate belohnt

 

Zilveren Kruis

The commitment of Zilveren Kruis aims at achieving good business results, good products and optimal customer service. She does this by investing in employees’ vitality and health so that they can also provide sustainable production and high quality.

Continue reading

Royal IHC Merwede GOLD

 

2014-2017

It was very clear that IHC Merwede is continuing to invest in the health, safety and wellbeing of employees and that employee health, safety and wellbeing remains a corporate priority. It lead to the recognition of Royal IHC Merwede to iHMQ Gold Certificate  This was evidenced in a number of ways including:

Continue reading

Royal IHC Merwede Gold

 

2014-2017

It was quite clear that IHC Merwede continues to invest in the health, safety and well-being of the employees and that the health, safety and well-being of the employees remain a priority of the companies. It led to the recognition of the royal IHC Merwede on IHMQ Gold Certificate This was done in a number of ways including:

Continue reading

Regler för tvister

IHMQ föreskrifter för tviste utskottet

Amersfoort 2012

 

1. Allmänt

1.1. Det skall finnas en tviste kommitté som skall ansvara för att uttala sig om ett överklagande som inges mot ett beslut eller en åtgärd som vidtagits av IHMQ enligt IHMQ-förordningar som hänvisar till dessa förordningar. 1.2. Tviste kommittén skall arbeta självständigt och opartiskt och skall endast vara bunden av de förfaranden som fastställs i dessa förordningar. 1.3. Förfarandet för att kalla in tviste utskottet fastställs i dessa förordningar.

2. Sammansättning

2.1. IHMQ skall utse en oberoende ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod på tre år. Efter utgången av denna period skall en ombokning vara möjlig. Ordföranden och vice ordföranden skall ha universitetsexamen i lag. Ordföranden och vice ordföranden skall inte vara involverade i IHMQ på något annat sätt än i den kapacitet som nämns här. Vid ordförandens absencc skall vice ordföranden ta över alla de uppgifter som ordföranden har angett i dessa föreskrifter. 2.2. Ordföranden skall avgöra tviste kommitténs sammansättning och underrätta parterna om sammansättningen. Tviste kommittén skall bestå av tre ledamöter, dvs.

  • ordföranden.
  • ordföranden för den sakkunniges styrelse som är involverad i föremålet för överklagandet,
  • en tredje ledamot som utses av ordföranden.

2,3. Ordföranden skall utse en sekreterare i tviste utskottet. Sekreteraren skall inte ingå i tviste kommittén. 2,4. Om det finns någon sammanflätning av intressena hos klaganden och någon medlem av tviste kommittén, skall denna ledamot utan dröjsmål dra tillbaka till förmån för en ersättande ledamot som skall utses av ordföranden. 2,5. Parterna har rätt att ifrågasätta en ledamot av tviste kommittén, om den medlemmens oberoende eller opartiskhet ifrågasätts.

3. Logi en Appel

3.1. En åtgärd eller ett beslut som fattats av IHMQ inom 30 dagar från dagen för åtgärden eller beslutet kan överklagas. Överklagandet skall inges genom rekommenderat brev till ordföranden i tviste kommittén med angivande av skälen till överklagandet.

4. Insättning

4.1. När överklagandet inges skall ordföranden fastställa en deposition som skall betalas av klaganden. Depositionsbeloppet bör vara rimligt i förhållande till de beräknade kostnaderna för att höra överklagandet. Efter domen kommer denna deposition att avsättas mot eventuella kostnader som skall betalas av klaganden 4,2. Om klaganden är en person som överklagar ett beslut eller en åtgärd som vidtagits av IHMQ enligt IHMQ-föreskrifterna för personlig certifiering, skall ingen deposition erläggas. 4.3. Ordföranden kan besluta att inte pröva överklagandet så länge som depositionen inte har betalats. Om en påminnelse skickas iväg och depositionen fortfarande inte har betalats av klaganden inom åtta dagar kan ordföranden besluta att förklara överklagandet avvisat.

5. Förfarande före förhandlingen

5,1. Ordföranden skall underrätta direktören för IHMQ om det överklagande som lämnats in, samtidigt som brevet mottagits, och uppmana honom att lämna in ett svaromål. 5,2. Ordföranden skall därefter komponera tviste kommittén på det sätt som anges under 2,2. och skall fastställa datum och tid för att få höra överklagandet i samråd med ledamöterna och sekreteraren, efter att ha bett klaganden och IHMQ om vilka datum de är förhindrade att närvara. Vid fastställandet av detta datum kommer en period på minst 14 dagar att iakttas för att göra det möjligt för de berörda parterna att förbereda sig för att få höra överklagandet. 5,3. Sekreteraren skall underrätta parterna om den dag då överklagandet kommer att höras. 5,4. Klaganden kan lämna ytterligare information före förhandlingen. Denna kompletterande information skall finnas tillgänglig vid en sådan tidpunkt att IHMQ kan ges möjlighet att reagera på denna information före förhandlingen. 5,5. Klaganden och IHMQ skall sända varandra kopior av allt som de lämnar till tviste kommittén.

6. Utfrågning

6.1. Tviste kommittén skall höra båda parter under förhandlingen. 6.2. Båda parter kan företrädas vid förhandlingen. 6.3. Båda parter får kalla vittnen och/eller sakkunniga under förhandlingen, under förutsättning att tviste kommittén och den andra parten känner till sådana vittnen eller sakkunniga minst fem dagar före förhandlingen. 6,4. Dessutom kan tviste kommittén kalla vittnen, konsultera experter och vidta alla sådana andra åtgärder och bestämmelser som den anser nödvändiga för att komma fram till en riktig bedömning. I förekommande fall skall tviste kommittén göra detta känt för parterna. Vittnesmål från sådana vittnen och experters bedömningar kan kommenteras av parterna. 6,5. Vid behov kan tviste kommittén besluta att hålla ytterligare en utfrågning.

7. Dom

7,1. Tviste utskottet ska uttala sitt utslag om överklagandet inom tre månader efter förhandlingen. Om ett överklagande har lämnats in enligt IHMQ-föreskrifterna för personlig certifiering, skall tviste kommittén uttala sitt utslag inom en månad. 7,2. Tviste utskottet skall besluta om överklagandet med en majoritet av rösterna. 7,3. Domen och dess grunder skall protokollföras skriftligen. Sekreteraren skall se till att parterna kan använda sig av domen inom två veckor efter det att den har uttalats. 7,4. Tviste kommitténs dom skall anses vara ett fastställande mellan parterna i den mening som avses i § 900 bok 7 i den nederländska civil lagen. 7,5. I sin dom skall även tviste kommittén fastställa kostnaderna för att pröva överklagandet samt avgöra vilken part som skall bära dessa kostnader.

8. Påskyndat förfarande vid överklagande av en avstängning

8,1. Om ett överklagande görs mot ett beslut av IHMQ varigenom rätten att använda sig av intyget också har avbrutits, kan ordföranden i tviste kommittén, på klagandenas begäran, besluta att ett påskyndat förfarande kommer att hållas i fråga om överklagandet mot suspensionen. 8,2. Om ordföranden beslutar att ett påskyndat förfarande skall hållas skall han samråda med övriga ledamöter i tviste kommittén inom 48 timmar. Han skall också bekanta sig med de överväganden om IHMQ som ledde till upphävandet. 8,3. Efter samrådet skall ordföranden besluta om avstängningen skall dras tillbaka av IHMQ medan överklagandet behandlas. Han skall skriftligen underrätta båda parter om sitt beslut.

9. Sekretess

Ledamöterna i tviste kommittén skall vara förpliktade att iaktta tystnadsplikt i fråga om de uppgifter de erhåller i samband med klagandens person, affärsverksamhet eller personliga eller affärsmässiga omständigheter.

10. Slutbestämmelser

10.1.1 alla fall för vilka dessa förordningar inte föreskriver skall avgöras av den tvistande kommittén 10.1.2 dessa förordningar skall ersätta förordningarna för tviste kommittén: 2003 10.1.3 dessa förordningar kan anges som regler för Tviste utskottet: 2003 10.1.4 ändringar av dessa förordningar får endast träda i kraft efter offentliggörandet av IHMQ, med uppgift om giltighetsdatum. 10.1.5 dessa föreskrifter träder i kraft den 23 april 2003.

Geschillenregeling

IHMQ verordeningen voor de GeschillenCommissie

Amersfoort 2012

 

1. Algemene

1.1. Er is een GeschillenCommissie die verantwoordelijk is voor het geven van een vonnis over een beroep ingesteld tegen een beslissing of maatregel genomen door IHMQ onder IHMQ-verordeningen die verwijzen naar deze verordeningen. 1.2. De GeschillenCommissie werkt onafhankelijk en onpartijdig en is slechts gebonden aan de in deze verordeningen neergelegde procedures. 1,3. De procedure voor het aanroepen van de GeschillenCommissie is vastgelegd in deze verordeningen.

2. Samenstelling

2.1. IHMQ benoemt een onafhankelijke voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter voor een ambtsperiode van drie jaar. Na afloop van deze periode is herbenoeming mogelijk. De Voorzitter en vice-voorzitter hebben de universitaire graad Master of Laws. De Voorzitter en de vice-voorzitter mogen op geen enkele andere wijze worden betrokken bij IHMQ dan in de hier genoemde capaciteiten. In de absencc van de Voorzitter neemt de plaatsvervangend Voorzitter alle taken van de Voorzitter in deze verordeningen over. 2.2. De Voorzitter stelt de samenstelling van het geschillen Comité vast en stelt de partijen in kennis van de samenstelling. De GeschillenCommissie bestaat uit drie leden, d.w.z.

  • de Voorzitter;
  • de Voorzitter van de Raad van deskundigen die betrokken is bij het onderwerp van het beroep;
  • een derde lid dat door de Voorzitter wordt benoemd.

2,3. De Voorzitter benoemt een secretaris voor de GeschillenCommissie. De secretaris maakt geen deel uit van de GeschillenCommissie. 2,4. Indien er sprake is van verstrengeling van de belangen van rekwirante en van een lid van de GeschillenCommissie, zal dit lid zich onverwijld intrekken ten gunste van een vervangend lid dat door de Voorzitter wordt benoemd. 2,5. Partijen hebben het recht om een lid van de GeschillenCommissie te betwisten, indien de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van dat lid in kwestie is.

3. Onderdak een appel

3.1. Tegen een door IHMQ genomen maatregel of beslissing kan beroep worden ingesteld binnen 30 dagen na de datum van een dergelijke maatregel of beslissing. Het beroep wordt ingediend bij aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de GeschillenCommissie, met vermelding van de redenen voor het beroep.

4. Storting

4,1. Wanneer het beroep wordt ingesteld, stelt de Voorzitter een door rekwirante te betalen aanbetaling vast. Het bedrag van de aanbetaling moet redelijk zijn in verhouding tot de geschatte kosten van het horen van het beroep. Na het vonnis wordt deze borgsom afgezet tegen de door rekwirante 4,2 te betalen kosten. Indien rekwirante een persoon is die beroep doet tegen een beslissing of maatregel genomen door IHMQ in het kader van de IHMQ-voorSchriften voor de persoonlijke certificering, is geen aanbetaling verschuldigd. 4,3. De Voorzitter kan besluiten het beroep niet te horen zolang de aanbetaling niet is betaald. Indien een aanmaning wordt verzonden en de aanbetaling nog steeds niet is voldaan door rekwirante binnen een termijn van acht dagen, kan de Voorzitter besluiten het beroep niet-ontvankelijk te verklaren.

5. Procedure voorafgaand aan de hoorzitting

5.1. De Voorzitter stelt de directeur van IHMQ van het ingestelde beroep in kennis, bij het indienen van de ontvangen brief, en nodigt hem uit om een verdediging in te dienen. 5,2. Vervolgens stelt de Voorzitter de GeschillenCommissie op de onder 2,2 genoemde wijze samen. en stelt de datum en het tijdstip vast voor het horen van het beroep in overleg met de leden en de secretaris, nadat zij rekwirante en IHMQ hebben gevraagd op welke data zij worden verhinderd. Bij de vaststelling van deze datum wordt een termijn van ten minste 14 dagen in acht genomen om de betrokken partijen in staat te stellen zich voor te bereiden op het verhoor van het beroep. 5,3. De secretaris stelt de partijen in kennis van de datum waarop het beroep zal worden gehoord. 5,4. Rekwirante kan vóór de terechtzitting aanvullende informatie verstrekken. Deze aanvullende informatie is beschikbaar op een tijdstip dat IHMQ in de gelegenheid kan worden gesteld om vóór de terechtzitting op deze informatie te reageren. 5,5. Rekwirante en IHMQ zenden elkaar kopieën van alles wat zij bij de GeschillenCommissie indienen.

6. Hoorzitting

6.1. De GeschillenCommissie hoort beide partijen tijdens de hoorzitting. 6.2. Beide partijen kunnen tijdens de hoorzitting worden vertegenwoordigd. 6,3. Beide partijen kunnen getuigen en/of deskundigen oproepen tijdens de hoorzitting, mits de GeschillenCommissie en de andere partij ten minste vijf dagen voor de terechtzitting bekend zijn met dergelijke getuigen of deskundigen. 6,4. Daarnaast kan de GeschillenCommissie getuigen noemen, deskundigen raadplegen en alle andere maatregelen en bepalingen aannemen die zij nodig acht om tot een behoorlijk vonnis te komen. In voorkomend geval maakt de GeschillenCommissie dit bekend aan de partijen. De verklaringen van dergelijke getuigen en de oordelen van de deskundigen kunnen worden becommentarieerd door de partijen. 6,5. Indien nodig kan de GeschillenCommissie besluiten een verdere hoorzitting te houden.

7. Oordeel

7,1. De GeschillenCommissie spreekt zich uit over het beroep dat binnen drie maanden na de terechtzitting wordt ingediend. Indien een beroep is ingesteld op grond van de IHMQ-voorSchriften voor persoonlijke certificering, spreekt de GeschillenCommissie binnen een maand zijn vonnis uit. 7,2. De GeschillenCommissie beslist over het beroep dat bij meerderheid van stemmen wordt ingesteld. 7,3. Het vonnis en de motivering ervan worden schriftelijk vastgelegd. De secretaris zorgt ervoor dat de partijen binnen twee weken na uitgesproken gebruik kunnen maken van het vonnis. 7,4. Het vonnis van de GeschillenCommissie wordt beschouwd als een bepaling tussen de partijen in de zin van sectie 900 boek 7 van het Nederlands burgerlijk wetboek. 7,5. In zijn vonnis bepaalt de GeschillenCommissie ook de kosten van het horen van het beroep en de beslissing welke partij deze kosten draagt.

8. VerSnelde procedure in geval van hoger beroep tegen schorsing

8,1. Indien een beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van IHMQ waarbij het recht om gebruik te maken van het certificaat eveneens wordt opgeschort, kan de Voorzitter van de GeschillenCommissie, op verzoek van rekwirante, besluiten dat de versnelde procedure zal worden gehouden met betrekking tot het beroep tegen de opschorting. 8,2. Indien de Voorzitter besluit dat een versnelde procedure wordt gevoerd, raadpleegt hij de andere leden van de GeschillenCommissie binnen 48 uur. Hij zal zich ook vertrouwd houden met de overwegingen van IHMQ die tot de opschorting hebben geleid. 8,3. Na afloop van de raadpleging beslist de Voorzitter of de schorsing door IHMQ moet worden ingetrokken, terwijl het beroep wordt behandeld. Hij stelt beide partijen schriftelijk in kennis van zijn beslissing.

9. Geheimhouding

De leden van de GeschillenCommissie zijn gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alle informatie die zij verkrijgen in verband met de personen, het bedrijf of de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van rekwirante.

10. Slotbepalingen

10.1.1 alle gevallen waarvoor deze voorSchriften niet voorzien, worden door de GeschillenCommissie beoordeeld 10.1.2 deze verordeningen vervangen de verordeningen voor de GeschillenCommissie: 2003 10.1.3 deze voorSchriften kunnen worden aangehaald als GeschillenCommissie: 2003 10.1.4 wijzigingen van deze verordeningen treden pas in werking na bekendmaking door IHMQ, met vermelding van de ingangsdatum. 10.1.5 deze verordeningen worden van kracht op 23 april 2003.

Streitpunkte

IHMQ-Regelungen für den Streitausschuss

Amersfoort 2012

 

1. Allgemeine

1.1. Es gibt einen Streitausschuss, der für die Entscheidung über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung oder Maßnahme des IHMQ im Rahmen der IHMQ-Verordnungen zuständig ist, die sich auf diese Verordnungen beziehen. 1.2. Der Streitausschuss arbeitet unabhängig und unparteiisch und ist nur an die in dieser Verordnung festgelegten Verfahren gebunden. 1.3. Das Verfahren zur Berufung im Streitausschuss ist in diesen Verordnungen festgelegt.

2. Zusammensetzung

2.1. IHMQ ernennt einen unabhängigen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden für eine Amtszeit von drei Jahren. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Wiederbestellung möglich. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende haben den Hochschullehrer für Rechtswissenschaften. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind in keiner Weise an der IHMQ beteiligt als an ihren hier genannten Kapazitäten. Im Absencc des Vorsitzenden übernimmt der stellvertretende Vorsitzende alle Aufgaben des Vorsitzenden, die in diesen Verordnungen aufgeführt sind. 2.2. Der Vorsitzende bestimmt die Zusammensetzung des Streitausschusses und informiert die Parteien über die Zusammensetzung. Der Streitausschuss besteht aus drei Mitgliedern, das heißt, aus drei Mitgliedern besteht.

  • Der Vorsitzende;
  • Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, der sich mit dem Thema der Beschwerde befasst;
  • Ein drittes Mitglied wird vom Vorsitzenden ernannt.

2.3. Der Vorsitzende ernennt einen Sekretär für den Streitausschuss. Der Sekretär ist nicht Mitglied des Streitausschusses. 2.4. Bei Verflechtungen der Interessen des Beschwerdeführers und eines Mitglieds des Streitausschusses tritt dieses Mitglied unverzüglich zugunsten eines vom Vorsitzenden zu erntenden Ersetzungsmitglieds zurück. 2.5. Parteien haben das Recht, ein Mitglied des Streitausschusses zu befragen, wenn die Unabhängigkeit oder die Unparteilichkeit dieses Mitglieds in Frage gestellt wird.

3. Eine Wohnung

3.1. Gegen eine Maßnahme oder Entscheidung des IHMQ kann innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum dieser Maßnahme oder Entscheidung Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde wird durch ein Einschreiben an den Vorsitzenden des Streitausschusses eingereicht, in dem die Gründe für die Beschwerde genannt werden.

4. Einzahlung

4.1. Bei der Einreichung der Beschwerde bestimmt der Vorsitzende eine Kaution, die der Beschwerdeführer zu zahlen hat. Die Höhe der Kaution sollte im Verhältnis zu den geschätzten Kosten für die Anhörung der Beschwerde angemessen sein. Nach dem Urteil wird diese Kaution gegen die Kosten des Beschwerdeführers 4.2 abgesetzt. Handelt es sich bei der Beschwerdeführerin um eine Person, die gegen eine Entscheidung oder Maßnahme des IHMQ im Rahmen der IHMQ-Verordnung zur persönlichen Zertifizierung Berufung einlegt, so wird keine Kaution fällig. 4.3. Der Vorsitzende kann beschließen, die Beschwerde nicht zu hören, solange die Kaution nicht bezahlt wurde. Wird eine Mahnung verschickt und die Kaution vom Beschwerdeführer noch nicht innerhalb von acht Tagen bezahlt, kann der Vorsitzende beschließen, die eingereichte Beschwerde für unzulässig zu erklären.

5. Verfahren vor der Anhörung

5.1. Der Vorsitzende informiert den Direktor des IHMQ über die eingereichte Beschwerde, während er das erhaltene Schreiben einreicht, und lädt ihn zur Verteidigung ein. 5.2. Der Vorsitzende setzt den Streitausschuss in der unter 2.2 genannten Weise zusammen. Und legt das Datum und die Uhrzeit für die Anhörung der Beschwerde in Absprache mit den Mitgliedern und dem Sekretär fest, nachdem sie den Beschwerdeführer und den IHMQ gefragt haben, zu welchem Zeitpunkt sie an der Teilnahme gehindert werden. Bei der Festsetzung dieses Datums wird ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen eingehalten, um den Beteiligten die Vorbereitung auf die Anhörung der Beschwerde zu ermöglichen. 5.3. Der Sekretär informiert die Parteien über den Tag, an dem die Beschwerde angehört wird. 5.4. Der Beschwerdeführer kann vor der Verhandlung zusätzliche Angaben machen. Diese zusätzlichen Informationen sollen zu einem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, dass IHMQ die Möglichkeit erhalten kann, vor der Anhörung auf diese Informationen zu reagieren. 5.5. Der Beschwerdeführer und der IHMQ schicken sich gegenseitig Kopien von allem, was sie dem Streitausschuss vorlegen.

6. Hörens

6.1. Der Streitausschuss wird beide Parteien während der Anhörung anhören. 6.2. Beide Parteien können bei der Anhörung vertreten sein. 6.3. Beide Parteien können während der Anhörung Zeugen und Sachverständige anrufen, sofern der Streitausschuss und die andere Partei mit solchen Zeugen oder Sachverständigen mindestens fünf Tage vor der Anhörung vertraut sind. 6.4. Darüber hinaus kann der Streitausschuss Zeugen anrufen, Sachverständige konsultieren und alle anderen Maßnahmen und Bestimmungen beschließen, wie er es für notwendig hält, um zu einem ordentlichen Urteil zu gelangen. Gegebenenfalls macht der Streitausschuss den Parteien dies bekannt. Die Aussagen solcher Zeugen und die Urteile der Sachverständigen können von den Beteiligten kommentiert werden. 6.5. Bei Bedarf kann der Streitausschuss eine weitere Anhörung beschließen.

7. Urteil

7.1. Der Streitausschuss verkündet innerhalb von drei Monaten nach der Verhandlung sein Urteil über die eingereichte Berufung. Ist nach der IHMQ-Verordnung für die persönliche Bescheinigung Berufung eingelegt worden, so verkündet der Streitausschuss sein Urteil innerhalb eines Monats. 7.2. Der Streitausschuss entscheidet über die mit Stimmenmehrheit eingereichte Beschwerde. 7.3. Das Urteil und seine Begründung sind schriftlich zu vermerken. Der Sekretär hat dafür zu sorgen, dass die Parteien das Urteil innerhalb von zwei Wochen nach seiner Urteilsverkündung in Anspruch nehmen können. 7.4. Das Urteil des Streitausschusses gilt als eine Entscheidung zwischen den Parteien im Sinne des § 900 Buch 7 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches. 7.5. Der Streitausschuss bestimmt in seinem Urteil auch die Kosten für die Anhörung der Beschwerde sowie die Entscheidung, welche Partei diese Kosten trägt.

8. Beschleunigtes Verfahren bei Berufung gegen eine Suspendierung

8.1. Wird gegen eine Entscheidung des IHMQ Beschwerde eingelegt, wonach auch das Recht zur Nutzung der Bescheinigung ausgesetzt wird, kann der Vorsitzende des Streitausschusses auf Antrag der Beschwerdeführerin beschließen, dass ein beschleunigtes Verfahren in Bezug auf die Beschwerde stattfindet. Gegen die Suspendierung. 8.2. Entscheidet der Vorsitzende, dass ein beschleunigtes Verfahren stattfindet, wird er die übrigen Mitglieder des Streitausschusses innerhalb von 48 Stunden konsultieren. Er soll sich auch mit den Überlegungen des IHMQ vertraut machen, die zur Suspendierung geführt haben. 8.3. Nach der Konsultation entscheidet der Vorsitzende, ob die Suspendierung von IHMQ zurückgenommen werden soll, während die Beschwerde behandelt wird. Er hat beide Parteien schriftlich über seine Entscheidung zu informieren.

9. Geheimhaltung

Die Mitglieder des Streitausschusses sind verpflichtet, die Geheimhaltung aller Informationen zu wahren, die sie im Zusammenhang mit den Personen, dem Geschäft oder den persönlichen oder geschäftlichen Umständen des Beschwerdeführers erhalten.

10. Schlussbestimmungen

10.1.1 Alle Fälle, für die diese Verordnungen keine Bestimmungen vorsehen, werden vom Streitausschuss entschieden 10.1.2 Diese Verordnung ersetzt die Verordnung für den Streitausschuss: 2003 10.1.3 Diese Verordnungen können als die Verordnung für die Streitbeilegung Ausschuss: 2003 10.1.4 Änderungen dieser Verordnungen treten erst nach Veröffentlichung durch IHMQ unter Angabe des Stichtag in Kraft. 10.1.5 Diese Verordnungen treten am 23. April 2003 in Kraft.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org